ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA 

 I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie (BCK) albo przez jej pracowników.

2. Właściwym organem do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań BCK lub pracy jej pracowników jest Dyrektor.

3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy instytucji. W przypadku nieobecności dyrektora skarga lub wniosek przyjmowany jest na piśmie i rozpatrywany zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do instytucji odnotowane są w rejestrze pism przychodzących.

5. Wszelkie dokumenty dotyczące skarg i wniosków znajdują się w BCK

 

/-/ Dyrektor Anna Wilk