Majątek Biblioteki (stan na 31.12.2020 r.):

  • aktywa trwałe - 3 187 202,66 zł
  • aktywa obrotowe -21 510,42 zł
  • wartość księgozbioru - 479 017,20 zł

 

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz