Drukuj

Cele i zakres działania

 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie działa w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Piekoszów.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie należy:

1) wspieranie i animowanie kulturowej aktywności mieszkańców Gminy Piekoszów;

2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się

potrzeb, warunków i okoliczności;

4) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom;

5) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność gminy;

6) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych

i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;

7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

8) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;

9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

11) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej;

12) zachęcanie mieszkańców gminy Piekoszów do czytania;

13) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.

 

2. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

 

/-/ Dyrektor Andrzej Paździerz

Kategoria: Informacje pozostałe